Ημερομηνίες λήξης CFD

Οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων καθορίζονται ανάλογα με το χρηματοοικονομικό μέσο και είναι οι ημερομηνίες λήξης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Οποιεσδήποτε υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές (stop loss, take profit, stop εισόδου ή ορίου εισόδου) σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο θα προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν συμμετρικά (σημείο προς σημείο) τις διαφορές τιμής μεταξύ της σύμβασης που λήγει και της νέας σύμβασης κατά την ημερομηνία μετακύλισης, στις 21:00 GMT.

Για να αντικατοπτριστούν τα νέα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η αυτόματη μετακύλιση θα περιλαμβάνει χρέωση ισοδύναμη με το spread του CFD. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το κόστος που θα είχατε υποστεί εάν η θέση σας στο CFD είχε κλείσει κατά την ημερομηνία λήξης και ανοίγατε μια νέα θέση CFD βάσει του νέου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης. Η χρέωση spread θα αποτελέσει μέρος της αναπροσαρμογής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για να αντικατοπτριστεί η διαφορά στην τιμή μεταξύ του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που λήγει και του νέου.

Οι πελάτες που διατηρούν θέσεις ανοιχτές στις 21:00 GMT κατά την ημερομηνία μετακύλισης θα λάβουν αναπροσαρμογή για διαφορά στην τιμή μεταξύ της σύμβασης που λήγει και της νέας σύμβασης μέσω της χρέωσης ή πίστωσης του swap, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21: 00 GMT, στο υπόλοιπό τους.
Εάν η νέα σύμβαση τελεί υπό διαπραγμάτευση σε υψηλότερη τιμή από τη σύμβαση που λήγει, η θέση αγοράς θα λάβει αρνητική αναπροσαρμογή μετακύλισης και η θέση πώλησης θα λάβει θετική αναπροσαρμογή μετακύλισης.

Εάν η νέα σύμβαση τελεί υπό διαπραγμάτευση σε χαμηλότερη τιμή από τη σύμβαση που λήγει, η θέση αγοράς θα λάβει θετική αναπροσαρμογή μετακύλισης και η θέση πώλησης θα λάβει αρνητική αναπροσαρμογή μετακύλισης.
 

Μπορείτε να αποφύγετε τη χρέωση μετακύλισης του CFD κλείνοντας την ανοιχτή θέση σας πριν από την ημερομηνία μετακύλισης.

Όργανο

Ημερομηνία ανανέωσης

Brent Oil

26 May

Gilt 10Y

26 May

Heating Oil

26 May

HongKong 50

26 May

TBond30

26 May

TNOTE10

26 May

GER10YBond

2 June

Japan 225

2 June

DollarIndex

9 June

Coffee

9 June

Cotton

9 June

Cocoa

9 June

Spain 35

9 June

France 40

9 June

Australia 200

9 June

Europe 50

9 June

USA 30

9 June

Germany 40

9 June

UK 100

9 June

USA 500

9 June

TECH 100

9 June

USA 2000

9 June

Italy 40

9 June

Swiss 20

9 June

VIXX

16 June

Oil

16 June

OrangeJuice

16 June

SUGAR

16 June

Platinum

23 June

NaturalGas

23 June

Copper

23 June

Wheat

23 June

Corn

23 June

Soybeans

23 June

Rice

23 June

HongKong 50

23 June

BrentOil

23 June

HeatingOil

23 June

BTCFutures

29 June