Ημερομηνίες λήξης CFD

Οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων καθορίζονται ανάλογα με το χρηματοοικονομικό μέσο και είναι οι ημερομηνίες λήξης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Οποιεσδήποτε υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές (stop loss, take profit, stop εισόδου ή ορίου εισόδου) σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο θα προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν συμμετρικά (σημείο προς σημείο) τις διαφορές τιμής μεταξύ της σύμβασης που λήγει και της νέας σύμβασης κατά την ημερομηνία μετακύλισης, στις 21:00 GMT.

Για να αντικατοπτριστούν τα νέα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η αυτόματη μετακύλιση θα περιλαμβάνει χρέωση ισοδύναμη με το spread του CFD. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το κόστος που θα είχατε υποστεί εάν η θέση σας στο CFD είχε κλείσει κατά την ημερομηνία λήξης και ανοίγατε μια νέα θέση CFD βάσει του νέου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης. Η χρέωση spread θα αποτελέσει μέρος της αναπροσαρμογής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για να αντικατοπτριστεί η διαφορά στην τιμή μεταξύ του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που λήγει και του νέου.

Οι πελάτες που διατηρούν θέσεις ανοιχτές στις 21:00 GMT κατά την ημερομηνία μετακύλισης θα λάβουν αναπροσαρμογή για διαφορά στην τιμή μεταξύ της σύμβασης που λήγει και της νέας σύμβασης μέσω της χρέωσης ή πίστωσης του swap, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21: 00 GMT, στο υπόλοιπό τους.
Εάν η νέα σύμβαση τελεί υπό διαπραγμάτευση σε υψηλότερη τιμή από τη σύμβαση που λήγει, η θέση αγοράς θα λάβει αρνητική αναπροσαρμογή μετακύλισης και η θέση πώλησης θα λάβει θετική αναπροσαρμογή μετακύλισης.

Εάν η νέα σύμβαση τελεί υπό διαπραγμάτευση σε χαμηλότερη τιμή από τη σύμβαση που λήγει, η θέση αγοράς θα λάβει θετική αναπροσαρμογή μετακύλισης και η θέση πώλησης θα λάβει αρνητική αναπροσαρμογή μετακύλισης.
 

Μπορείτε να αποφύγετε τη χρέωση μετακύλισης του CFD κλείνοντας την ανοιχτή θέση σας πριν από την ημερομηνία μετακύλισης.

instrument

current_week

current_period

Sugar

26 April

May, 2024

Copper

26 April

May, 2024

Soybeans

26 April

May, 2024

Corn

26 April

May, 2024

Wheat

26 April

May, 2024

HeatingOil

26 April

May, 2024

OrangeJuice

26 April

May, 2024

BrentOil

26 April

June, 2024

instrument

rollover_date

current_period

VIXX

12 April

May, 2024

France40

12 April

May, 2024

Amsterdam25

12 April

May, 2024

Spain35

12 April

May, 2024

Coffee

12 April

July, 2024

Oil

12 April

June, 2024

Cocoa

19 April

May, 2024

Cotton

19 April

May, 2024

NaturalGas

19 April

May, 2024