Article Hero

20-for-1 stock split for Amazon

1646920115.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
16 tháng 3 2022
Amazon revealed that its board approved a 20-for-1 stock split and authorized a $10 billion buyback plan

This marks Amazon’s first stock split since 1999 and its fourth since its IPO in 1997. The split will give investors 19 additional shares for every share they hold. The company’s stock, which closed at $2,785.58 on Wednesday, has almost doubled over the last 2 years, as demand for e-commerce and cloud computing business surged due to the pandemic. Amazon’s shares are up more than 4,300% since the last split was announced.

According to an Amazon spokesperson, the split will give the company’s employees more flexibility in how they manage their equity in Amazon, as well as make the price more accessible to people who are looking to invest in the company. 

The split will undergo shareholders’ approval in May, and if it passes, the split will go into effect on June 6.

Amazon’s move can also be aimed at getting included in the Dow Jones Industrial Average, which tends to include less expensive stocks. Amazon’s split is no guarantee that the company will be included in the index, but the Dow may want the world’s most valuable retailer and a major cloud provider, as well as a media giant.

As far as the $10 billion buyback program is concerned, it replaces the previous $5 billion stock repurchase authorized by the company’s board in 2016. Under it, Amazon had repurchased $2.12 billion in shares.

At the moment of writing, Amazon’s stock price was trading 4.72% higher.

Sources: cnn.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.