A $6 trillion budget to be ramped up

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:26, 31 May 2021

1622447950.png
The US Congress received White House’s $6 trillion budget proposal for approval

The news about a $6 trillion budget came after the White House announced that it was paring down the infrastructure bill. At that time, from the $2.25 trillion touted, the bill reached $1.7 trillion after cuts in broadband, roads, and bridges.

According to the White House, it makes good fiscal sense to invest now, as the cost of borrowing is cheap and reduce deficits later.

Biden’s plan for fiscal 2022 calls for $6.01 trillion in spending and $4.17 trillion in revenues. The program positively impacted Democrats, including House Speaker Nancy Pelosi, but drawn criticism from Republicans concerned about the high debt levels.

White House officials said that the plan addresses historic US inequality, climate change and provide four more years of free public education. The plan will be fully paid for in 15 years, with tax increases beginning to chip away at deficits after 2030.

US Treasury Secretary Janet Yellen stated that the budget would push the country’s debt above the size of the US economy but won’t raise inflationary pressures.

The US market reacted positively to the news, with USA30 and USA500 closing 0.19% and 0.08% higher.

Read more here about the previous discussion regarding the infrastructure plan!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.