A slowdown in inflation boosted investor sentiment - Thursday Review, August 12

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:44, 13 August 2021

The asset tapering debate dominated global markets

The US

Wall Street reached new records, as the debate over when the Federal Reserve will start to ease stimulus continued. USA30 rose 0.04%, while USA500 added 0.30%, both of them closing at record highs for the third consecutive day. TECH100 traded 0.35% higher.

Crude oil settled at $69.09 per barrel, down 0.2%.

Gold was up 0.09% at $1,754.95 a troy ounce.

The Dollar Index traded at 92.933 after gaining 0.02%.

 

Asia and Australia

Stocks were mostly up over signs that US inflation is moderating and concerns over an earlier-than-expected asset tapering by the US Federal Reserve receded. Japan225 was up 0.21%.

HongKong45 slipped 0.33%.

Down under, Australia200 inched up 0.01%.

 

Europe

Markets inched higher, clinging to a winning streak that is on its ninth day. Germany30 added 0.70%, hitting a new all-time high. France40 gained 0.36% reaching a new five-year high. UK100 traded 0.2% lower.

Brent oil lost 0.2%, trading at $71.31 a barrel.

EUR/USD was up 0.03% to 1.1740.

 

Sources: investing.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.