Airbnb’s quarterly figures have been impacted by the pandemic

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:57, 14 May 2021

The online marketplace for lodging and tourism activities reported first-quarter 2021 figures that showed the pandemic’s impact on the business

Airbnb revealed that its revenue increased 5% during the quarter to $886.9 million. The results topped the $714.4 million expected by the market. According to Airbnb, the rapid pace of vaccinations and lifted restrictions led to more travel. At the same time, the company had a loss per share of $1.95.

Airbnb announced that it had 64.4 million nights and experiences booked, up 13% year-over-year, topping the analysts’ expectations of 62.5 million nights and experiences booked.

Airbnb’s net loss tripled as it repaid debt for loans taken during the early stage of the pandemic, and it continued to pay restructuring fees following layoffs.

In a letter addressed to shareholders, Airbnb stated the following: “We expect revenue in Q2 2021 to be significantly higher than that of Q2 2020, given the impact of Covid- 19 on the prior-year period, and to be at a similar level to that of Q2 2019. […] In Q2 2021, we expect the positive momentum of recovery experienced in Q1 2021 to be partially offset by the continued uncertainty of travel restrictions and lockdowns in EMEA.”

Source: cnbc.com, Nasdaq.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.