Airbnb triples its revenues in Q2

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:46, 13 August 2021

The San Francisco-based home rental platform beat Wall Street expectations for revenue and bookings in Q2 2021

Airbnb reported revenues of $1.34 billion, topping the $1.26 billion forecasted, up almost 300% year-over-year. The company reported 83.1 million nights and experiences booked, marking a 29% increase from Q1 and a 197% increase year-over-year.

Sales and marketing expenses for the second quarter were up 175% compared to last year’s figures, reaching $315 million. According to Airbnb, the rise was due to “Made Possible by Hosts” campaign.

Gross booking value, the company’s way of tracking host earnings, service fees, cleaning fees and taxes, was up 320% to $13.4 billion, single-handedly beating the $11.56 billion consensus.

For the future, Airbnb warned about the volatility caused by the COVID-19 Delta variant. Although it expects Q3 to deliver the strongest quarterly revenue on record, the third quarter nights and experiences booked could be below what it reported in Q2 and Q3 2019.  

Dave Stephenson, Airbnb CFO, stated: “As we exit Q2 and come into Q3, we have a combination of fewer bookings for the fall, just given the nature of some of the seasonality, and any kind of impact potentially on Covid concerns.”

Since the last earnings report on May 13, Airbnb stock price has risen 9.1%.

 

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.