Berkshire reveals stake in HP

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:02, 07 April 2022

1649325749.png
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc strengthens its presence in the tech sector with a new purchase

According to an SEC filing released by Berkshire Hathaway, the conglomerate now owns 120.95 million shares of HP after its recent days purchase. The position is worth about $4.2 billion and represents roughly an 11% stake in the company. The purchase could be seen as a sign that Buffet is still betting on corporate America and the US economy, even though Russia’s invasion of Ukraine hints at the possibility of slower global growth and high inflation.

This represents Berkshire Hathaway’s third significant investment since February 26, when Buffet noted in his annual letter to shareholders that "internal opportunities deliver far better returns than acquisitions" and little "excites us" in equity markets. Earlier in March, Berkshire Hathaway revealed a 14.6% stake in Occidental Petroleum Corp, and on March 21, it agreed to buy Alleghany Corp – an insurance company – for $11.6 billion in cash.

After the news hit the wires, HP’s stock price surged nearly 10%. Excluding the most recent move, shares of HP have lost 9.7% over the past three months, while USA500 has dropped 4.6%.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.