Article Hero

Bitcoin bounces back after the recent sell-off

1627299837.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
26 tháng 7 2021
Tables turned for the most significant crypto in the world during the weekend

After dropping below $30,000 on July 19, dragging other digital coins lower, Bitcoin surged Sunday evening. The cryptocurrency topped $39,000 as investor sentiment turned bullish following the recent sell-off. It reached the highest level since June 16 - $39,544.29.

Bitcoin’s recent rally lifted other currencies, such as Ethereum, up 5.9% above $2,299.55. In the past 24 hours, the entire crypto market added more than $114 billion in value, according to Coinmarketcap.com.

The recent rally was set in motion by the statement made by Twitter CEO Jack Dorsey, Tesla CEO Elon Musk, and ARK Invest CEO Cathie Wood at “The B-Word” conference. From Musk’s point of view, Tesla would likely start accepting bitcoin for vehicle purchases again.

Moreover, the e-commerce giant Amazon is looking to add a digital currency and blockchain expert to its payment team.

Since the beginning of the year, Bitcoin has gained more than 31%, while Ethereum added 212.38%.

Sources: coinmarketcap.com, cnbc.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.