Bitcoin resumes selloff as countries call for regulation

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:14, 24 May 2021

The world’s largest cryptocurrency continues its downward trajectory

After a roller-coaster week of trading, China and the US decided regulation and tax compliance on cryptocurrencies, with Chinese Vice Premier Liu He and the State Council stating that tighter regulation is needed to protect the financial system. From their point of view, it is mandatory to “crackdown on Bitcoin mining and trading behaviour, and resolutely prevent the transmission of individual risks to the social field.” The Chinese crypto business accounts for as much as 70% of the world’s crypto supply.

Moreover, the US Treasury Department announced that it started to impose stricter regulation on crypto markets and transactions. Any transfer worth $10,000 or more will have to be reported to the Internal Revenue Service (IRS). According to the Treasury Department, “cryptocurrency already poses a significant detection problem by facilitating illegal activity broadly including tax evasion.”

Following the news, Bitcoin fell approx. 16% to $31,772.43.

Despite the recent setbacks, Bitcoin is up 268% in the past year. At the same time, Ether, the second-largest crypto in the world, edged up more than 840%.

Sources: cnbc.com, coindesk.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.