BlackRock tackles the cryptocurrencies market

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:29, 06 April 2021

1617369718.png
The asset manager revealed that it bought cryptos as of the end of January

After Visa announced that it would start accepting cryptocurrencies as payments, the world's largest asset management firm – BlackRock – revealed its interest in Bitcoin.

Following a March 31 SEC filing, the BlackRock Global Allocation fund had purchased Bitcoin worth $360,000.

The news came after BlackRock filed in January to include cash-settled Bitcoin futures as an investment option for two of its funds. Despite the previous interest in cryptocurrencies, it is still unclear whether BlackRock will continue its efforts with CME Bitcoin futures. BTC Peers: "Considering the hype around the digital asset, BlackRock may likely continue or even increase its exposure."

Moreover, Rick Rieder, BlackRock CIO, had stated in February the following: "My sense is the technology has evolved, and the regulation has evolved to the point where a number of people find it should be part of the portfolio, so that's what's driving the price up."

At the moment of writing, Bitcoin is trading at $60,355. Following the news, BlackRock stock jumped 1.71% higher.

Read more about Visa here!

Sources: btcpeers.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.