Blackstone takes its chance with Crown Resorts

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:09, 23 March 2021

Blackstone is looking to expand its international portfolio by acquiring Crown Resorts

It cannot be all crises and inquiries for the Australian Crown Resorts. Last month, the company lost its license to operate a new casino in Sydney amid links to organized crimes and money laundering. Apart from Sydney, two more inquiries can take place in two other Australian states where it can operate.

The Blackstone Group offered to buy Crown Resorts in a deal that could value the casino operator at $6.2 billion, below the company's value reported a year ago. If Blackstone's bid succeeds, it would round out a portfolio of gambling-related assets worldwide, the main one being in Las Vegas, Spain, and resorts in three Australian cities.

According to experts, lately, casinos prices got impacted by the COVID-19 pandemic and also by management issues, leading to offers such as the one from Blackstone, below the market price.

Despite the reported takeover, Crown revealed that its board had not decided yet on the proposal, it considers discussing the matter with "relevant stakeholders including regulatory authorities". 

After the news hit the wire, Crown stock price surged 21%, while Blackstone lost 0.77%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.