Article Hero

Blockbuster quarter for Alphabet

1643799019.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
07 tháng 2 2022
Google parent Alphabet reported better-than-expected Q4 2021 figures

Alphabet announced earnings per share of $30.69 compared to the $27.34 expected. Revenue came in at $75.33 billion, significantly higher than the $72.17 billion anticipated, marking a 32% increase from the year-ago period, proving it was able to face the pressure from pandemic and inflation.

Google’s advertising revenue came in at $61.24 billion, 33% higher than the $46.2 billion reported in the same period a year earlier. According to Philipp Schindler, Google’s Chief Business Officer said that retail drove higher the year-over-year ad growth.

Despite the figures being higher than forecasted, YouTube ad revenue was the one that fell short of the $8.87 billion mark. The company has been trying to compete with TikTok with Shorts, with more than 15 billion daily active users globally. The numbers are unchanged from the July 2021 update.

For 2021, Alphabet’s sales rose 41% to $258 billion, marking a new record for the company, bouncing back from the 13% growth reported in 2020 – the slowest rate in more than a decade.

Along with the quarterly earnings, Alphabet announced a 20-for-1 stock split that will take effect in July.

The company’s results follow a year of outperformance. Last year, the stock jumped 65%, topping all the other Big Tech companies and more than tripling gains of the S&P 500.

At the moment of writing, Alphabet’s (GOOG) stock price was trading 10.51% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.