China approves AMD’s takeover of Xilinx

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:42, 07 February 2022

After months of waiting, AMD can finally buy Xilinx

AMD (Advanced Micro Devices) touted acquisition of Xilinx, announced in October 2020, is finally getting approval from the last regulatory agency after it was granted from US and European entities. Last week, China’s State Administration for Market Regulation gave its go-ahead for the merger, and the two semiconductor producers will complete the deal by the end of March 2022. According to an announcement made in October 2020, each share of Xilinx will convert to 1.7234 shares of AMD.

In the wake of the pandemic, Xilinx’s chips have gained attention, driven by a surge in work from home dynamics that pushed companies to improve their technology and storage capabilities.

The Chinese regulator stipulated that AMD could proceed if its and Xilinx’s chips will continue to be made available to China as they have been in the past.

Once the acquisition is complete, AMD will enter new markets (aerospace and defense, automotive, wired, and wireless network infrastructure) and further compete with its long-time rival Intel. This merger is also a big deal: AMD has nearly $121 billion enterprise value, while Xilinx is valued at $41 billion.

Now, AMD earnings will be in focus. The company is expected to report figures after the market close.

The market received the news positively, with AMD stock price trading 2.61% higher and Xilinx up 2.30%.

Sources: finance.yahoo.com, fool.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.