Could oil be on the way to a new record?

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:10, 31 January 2022

Geopolitical tensions and supply shortages push oil prices to one-year highs

Brent oil went up 0.7% to $90.69 per barrel, while crude oil rose 0.6% $87.33 a barrel. They are headed for about 17% gains this month, the most since February 2021. According to analysts, the bullish sentiment will persist this week, as they expect OPEC+ to keep its existing policy of gradual production increases. Since August, the organization has raised its monthly output target by 400,000 barrels per day. Meanwhile, demand remains strong, hinting at an inventory decline.

The geopolitical risks appear to be even more concerning after the head of NATO declared on Sunday that Europe needs to diversify its energy supplies. Britain warned it was “highly likely” that Russia was looking to invade Ukraine. The US Secretary of State Tony Blinken stated that the country would ensure global energy supplies are not interrupted if Russia acts. So far, Russia has amassed troops on the Ukrainian border.

 Moreover, the market is also cautious over the Middle East situation. The United Arab Emirates said it intercepted a ballistic missile fired by Yemen’s Houthi as the Gulf state hosted Israel’s President Isaac Herzog in a first such visit.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.