Disney impresses with its latest earnings report

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:54, 13 August 2021

1628857186.png
The world-renown media and entertainment company topped Wall Street consensus for the most recent quarter

For fiscal Q3 2021, Disney reported an EPS of 80 cents on revenues of $17.02 billion. Both figures surpassed the 55 cents and $16.76 billion in revenues forecasts. The company topped the subscribers estimated for Disney+, with figures coming in at 116 million. Analysts were looking for 114.5 million subscribers for Q3.

Across Disney+, ESPN+ and Hulu, the company reported nearly 174 million subscriptions at the end of Q3. Revenue for its direct-to-consumer segments jumped 57% to $4.3 billion.

Parks, Experiences, and Products segment returned to profitability for the first time since the pandemic began. Still, parks alone are not yet profitable. The segment’s revenue surged 308% to $4.3 billion, as all of its parks were reopened during the fiscal Q3, and attendance and consumer spending rose. Mickey and Minnie, Star Wars, Disney princesses and Spider-Man merchandise garnered the highest revenue.

As the company continues to publish exclusive content, analysts believe Disney+ will reach its goal of 230 million – 260 million subscribers by 2024.

At the moment of writing, Disney share price was trading 5.51% higher.

 

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.