Disney missed quarterly revenue and subscribers estimates

Bởi: Miguel A. Rodriguez

02:00, 01 January 1970

The American mass media and entertainment conglomerate reported second-quarter fiscal 2021 earnings that didn’t impress the markets

Disney announced an EPS of 79 cents on revenue of $15.61 billion. While the EPS topped the 27 cents estimates, the same can’t be said about the revenue as analysts were looking for $15.86 billion.

The number of paid subscribers reported during the quarter disappointed analysts, who were looking for 109 million, with the actual figures came in at 103.6 million. At a global level, it added less than 4 million subscribers. Moreover, the Parks segment of the company continued to drag on results due to limited capacity and closures. Disney estimated an additional $1.2 billion on the Disney Parks, Experiences, and Products segment operating income from the year-ago period.

Disney’s net income from continuing operations reached $912 million, from last year’s $468 million.

For the future, Disney plans to expand in countries such as Malaysia and Thailand starting June. Moreover, it projects 230 million to 260 million subscribers by 2024.

Sources: cbnc.com, Nasdaq.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.