Article Hero

Electric Vehicles are now the main point of attraction for Volkswagen

1615984605.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
12 tháng 4 2021
Stocks surged to a six-year high after VW revised its sales target

The German carmaker shares jumped to a six-year high after it announced that it is looking to sell 1 million electric vehicles this year. The announcement was made when the company reported its results for 2020.

Volkswagen expects a strong rebound this year, boosted mainly by the Porsche unit. Also, it revealed its plan to cut fixed costs by another €2 billion through 2023 and raised the operating profit margin to a high of 8% from the previous 6.5%.

If VW meets the EV target sales, it would be ahead of Tesla in terms of vehicles sold this year. The latter is looking to sell roughly 750,000 vehicles.

The latest targets came after the company presented its plans regarding battery supply. Volkswagen hopes that it will have 80% of its models operating “on a unified cell design” by 2023, which could help cut costs in half. In Europe, the carmaker wants to have six battery cell production plants functional by 2030 and 18,000 public fast-charging points by 2025. For the latter, it will partner up with BP, Iberdrola, and Enel. According to CEO Herbert Diess, EVs are the pivotal point of the automotive industry. “Cars are becoming autonomous within the next 15 years so this is going to change the industry and to manage this change is probably the most important task we are facing and we think we are making good progress,” he stated.

Following the news, Volkswagen stock price went up 6%.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.