Equities rallied, as US Dollar fell amid inflation concerns growth - Monday Review, May 24

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:21, 25 May 2021

1621928549.png
Bitcoin volatility continued to impact the markets

The US

Wall Street closed higher, boosted by a retreat in US Treasury yields, lifting expensive stocks mainly in the tech sector. USA30 rose 0.54%, while USA500 gained 0.99%. TECH100 jumped 1.41%.

Crude oil ended up 3.9% at $66.05 per barrel.

Gold was up 0.11% at $1.882 an ounce.

The Dollar Index languished near a four-month low, around the 90 mark.

 

Asia and Australia

Markets were mixed following the cryptocurrency volatility and the fact that concerns about the slowdown of stimulus measures continued.  Japan225 was up 0.37% ahead of Bank of Japan governor Haruhiko Kuroda’s speech.

Down under, Australia200 inched up 0.10%.

HongKong45 was down 0.33%.

 

Europe

Markets were closed for Whit Monday.

Brent oil settled up 3% at $68.46 a barrel.

EUR/USD was up 0.3% at 1.2215.

Sources: investing.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.