European Union vs AstraZeneca

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:30, 27 April 2021

The European Union is suing AstraZeneca over shortfalls in the deliveries of its COVID-19 vaccine

Earlier today, the European Union confirmed that it’s taking legal action against the British - Swiss pharma company, AstraZeneca.

The EU’s action came after, in March, the European Commission President Ursula von der Leyen expressed her disappointment with the company. According to her statement, “AstraZeneca has unfortunately under-produced and under-delivered. And this painfully, of course, reduced the speed of the vaccination campaign.” So far this year, the EU and AstraZeneca have been at odds multiple times. The drug company announced that it wouldn’t deliver as many vaccines as the bloc was counting on, both during the first and the second quarter.

In the first three months of the year, the bloc expected 120 million doses but received only about 30 million. For Q2, it was hoping 70 million doses, down from 180 million originally anticipated.

According to AstraZeneca CEO Pascal Soriot, the low yields at the EU production plants were causing the delays. It has caused a postponement of vaccine’s rollouts in 27 European countries.

Later this week, all eyes will be again on the pharma company due to report quarterly figures on Friday.

Read more about the upcoming earnings reports here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.