Article Hero

Expansion is pricey for Rakuten

1615810810.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
12 tháng 4 2021
As it plans to expand internationally, Rakuten needs money

The week started with a deal in the tech sector. The Japanese giant Rakuten announced that it would sell part of its business to raise $2.2 billion to compete with its US rivals.

Japan Post, which will be the biggest shareholder outside the founding Mikitani family, will buy 8.3%, while Chinese Tencent will acquire a 3.6% stake, and Walmart will purchase a 0.9% stake in Rakuten.

Operating in various sectors from e-commerce to mobile network and financial technology, Rakuten has a market capitalization of around $16.4 billion. As the company grows and expands, it needs capital to continue to do so. According to Hiroshi Mikitani, Rakuten’s founder, chairman and CEO,” the company is growing very fast — even at this size — and we need more capital for the growth.”

Tencent appears to be Rakuten’s ticket to the Chinese market after failing to reach a partnership with the Chinese internet giant, Baidu. “Now, with a partnership with Tencent, we have a channel to export Japanese products to the Chinese market, as well as export Japanese content ... to the Chinese market as well,” stated Mikitani.

The market reacted in a mixed manner to the news, with Walmart stock price trading 0.22% higher, and Tencent closing 7.52% lower. Rakuten added more than 8%.

Sources: finance.yahoo.com, cnbc.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.