Facebook beat expectations in Q1 2021

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:50, 29 April 2021

The social media giant topped estimates for its Q1 2021 figures

Facebook reported an EPS of $3.30 on revenues of $26.17 billion. The latter was up 48% compared to what it revealed a year ago. At the same time, its net income came in at $9.5 billion, a 94% increase from $4.9 billion reported for the same quarter last year.

The company stated that the revenue surge is a result of the increase in the average price per ad and a 12% increase in the number of ads delivered.

Moreover, across its family of apps – Facebook, Instagram, Messenger, and WhatsApp – the company boasts 3.45 billion monthly users, compared with 3.30 billion reported in the previous quarter.

For the future, Facebook expects the revenue growth to keep the same pace or to accelerate modestly in the second quarter. Its 2021 capital expenditures are forecasted at $19 billion - $21 billion, down from a previous estimate of $21 billion - $23 billion.

After the news hit the wires, Facebook stock price was up more than 6%.

Sources: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.