Fed is still not considering raising rates anytime soon - Wednesday Review, July 28

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:38, 29 July 2021

1627544097.png
The Chinese crackdown continues to impact investor sentiment

The US

Wall Street ended the day in a mixed fashion as the Federal Reserve announced that US economic recovery is on track. Moreover, Chair Jerome Powell said the central bank is still streets away from considering raising interest rates. USA30 declined 0.36%, while USA500 traded 0.02%. TECH100 gained 0.70%.

Crude oil rose 0.88% to $72.28 per barrel.

Gold was up 0.37% to $1,806.50 per ounce.

 

Asia and Australia

Stocks closed mainly lower as broadening regulatory crackdowns in China roiled stocks, leaving international investors bruised.

Japan225 fell 1.16%.

HongKong45 rose 0.83%, with investors still cautious over the impact of the Chinese crackdown on lucrative sectors.

Down under, Australia200 lost 0.54% as the Q2 consumer price index beat expectations, rising by 0.8% quarter-over-quarter.

USD/JPY rose 0.10% to 109.88.

 

Europe

Markets ended higher, driven by strong earnings in the banking sector and ahead of the latest Federal Reserve meeting outcome. Germany30 and UK100 each traded 0.2% higher. France40 added 0.5%.

Brent oil rose 0.31% to trade at $73.75 a barrel.

EUR/USD was up 0.29% to 1.848.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.