Ford recalls more than half-million vehicles

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:49, 10 May 2021

1620636622.jpg
Ford recalls 661,000 vehicles across North America, Canada, and Mexico. The announcement follows an idle in production due to chip shortage

According to documents posted by the second-largest US automaker, the National Highway Traffic Safety Administration first required the recall in April 2020 after 11 roof rail cover detachment reports. At that time, Ford considered the recall to be unnecessary because of the low likelihood of a roof rail detaching and the fact that drivers themselves could see a loose roof rail cover.

On Sunday, a Ford spokeswoman stated that the automaker is unaware of any accidents or injuries related to the loose roof rail cover.

The recall includes 620,483 vehicles in the US, 36,419 in Canada, and 4,260 in Mexico. The retention pins could loosen and allow roof rail covers to detach from the car. The recall covers the 2016 – 2019 Ford Explorer. According to the same document, the customer notification will start in the week of June 28. Dealers will install push pins and replace any damaged rail clips and roof rail covers.

At the moment of writing, Ford stock price closed the session 0.68% higher.

Read here more about Ford and GM’s chip shortage!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.