GameStop plans a stock split

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:39, 01 tháng 4 2022

1648813108.png
GameStop could have a stock split for the first time in 15 years

GameStop revealed that it is considering asking its shareholders for authorization to increase the share count from 300 million to 1 billion. With this move, GameStop wants a stock split in the form of a dividend. According to an SEC filing, GameStop expects the share count to “provide flexibility for future corporate needs.”

The videogame retailer didn’t mention how many shares it intends to split in the stock if approved at the next annual meeting. If approved, this would be the company’s second stock split since the 2-for-1 on March 19, 2007.

Shares of GameStop have been on a roll in March, gaining as much as 35%. The stock was boosted when chairman Ryan Cohen purchased 100,000 shares, bringing its ownership to 11.9%.

After the news hit the wires, GameStop shares jumped almost 17%. The price went up 12% in the past three months, while USA500 has slipped approx. 5% in the same time span.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.