Gap’s sales returned to pre-pandemic levels

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:04, 28 May 2021

The American worldwide clothing and accessories retailer reported fiscal first-quarter 2021 figures that topped the pre-pandemic levels

Gap swung to a profit of $166 million, from last year’s $932 million loss. In the quarter, the company reported an EPS of 48 cents on revenues of $3.99 billion. The market was looking for a loss-per-share of 5 cents, and a revenue of $3.45 billion.

Online sales accounted for 40% of its overall revenue, marking an 82% increase from two years prior.

For the future, the company announced that it is looking to close about 350 of its Gap and Banana Republic locations in North America by the end of fiscal 2023, many of which are inside malls. At the same time, Gap is calling for an adjusted EPS in a range of $1.60 - $1.75.

Moreover, Gap inked a multiyear deal with Walmart to create a home goods brand, as they are looking to generate more online sales, and strengthen the brands among people. The new brand, Gap Home, will launch on June 24. Also, the highly anticipated clothing collaboration with rapper Kanye West – Yeezy Gap – is expected to debut this year.

After the news hit the wires, Gap stock price went up about 4%. Year-to-date, its stock went up 74%.

Sources: cnbc.com, cnn.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.