Generali to buy rival Cattolica

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:42, 31 May 2021

The beginning of the weeks came with news from one of the largest European insurance companies

Assicurazioni Generali, or Generali, as it’s commonly known, launched a $1.4 billion offer to buy all shares in another Italian insurer – Societa Cattolica di Assicurazioni SC. Currently, Generali has approx. 24% stake in the company, and it is the main shareholder. The insurer stated earlier today that its offer represents a 15% premium on Societa Cattolica last closing price.

Through this possible acquisition, Generali could "become the first in the non-life insurance market and strengthen its presence in the life market.”

Societa Cattolica is not the first company that Generali is looking to purchase. According to people familiar with the matter, Generali is in exclusive talks to buy non-life insurance businesses in Malaysia from AXA and Affin Bank.

After the news hit the wires, Cattolica stock price jumped as much as 14% in Milan. At the moment of writing, Generali stock price is trading 0.24% higher.

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.