Global stocks reached new highs boosted by US passage of infrastructure bill - Wednesday Review, August 11

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:56, 12 August 2021

Stocks hit records as Fed tapering concerns ease

The US                    

Wall Street closed at new highs after data showed that the consumer price increases slowed in July, easing concerns that the Federal Reserve will signal a scaling back of bond purchases. USA30 rose 0.62%, and USA500 gained 0.25%, both reaching new record highs. TECH100 dropped 0.16%.

Crude oil settled at $69.25 per barrel after it gained 1.41%.

Gold settled up 1.2% at $1,753.30 per ounce.

The Dollar Index was down 0.13% at 92.933.

 

Asia and Australia

Gains remained modest as traders continued to assess the impact of rising COVID-19 cases and central bank asset tapering on the global economy.

Japan225 gained 0.56%.

HongKong45 was down 0.39%.

Down under, Australia200 rose 0.62%, with the Westpac consumer sentiment index dropping 4.4% in August compared to the 1.5% growth the month before.

 

Europe

Germany30 gained 0.35%, hitting a new all-time high. France40 rose 0.55%. UK100 gained 0.7%, marking its fourth straight consecutive rise.

Brent was up 1.15% to $71.44 per barrel.

GBP/USD rose 0.15% to 1.3858.

EUR/USD traded at 1.1737 after it gained 0.16%.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.