Google fined by France Competition Authority

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:01, 15 June 2021

The week started on the wrong foot for the American search engine company

France’s antitrust watchdog fined Google $268 million for abusing its “dominant” position in online advertising. According to the French Competition Authority, the advertising practices used by Google harmed not only its competitors but publishers of mobile websites and applications. The Authority added that it’s the responsibility of a dominant company to avoid unfairly undermining its competition.

Google complied with the Authority’s decision, but it opted to settle after proposing some changes. The search engine giant promised to overhaul the way its platform is used for buying and selling ads, which could have repercussions not only in France but also on its ongoing legal fights with regulators across the world. Moreover, Google is expected to make changes that “will make it possible to re-establish a level playing field for all players, and the ability for publishers to make the most of their advertising space.”

It is not the first time when Google faces backlash for its practices. The German competition watchdog announced that it’s examining whether or not the contracts for news publishers using Google’s News Showcase include “unreasonable conditions.” The Justice Department and multiple states brought an antitrust lawsuit against the company last year in the US.

Despite the news, at the moment of writing, Google stock price is trading 0.29% higher.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.