Home Depot beat Q2 earnings expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:04, 17 August 2021

The home improvement retailer reported better-than-expected second-quarter 2021 earnings

Home Depot announced an EPS of $4.53 on revenues of $41.12 billion. Both figures came ahead of the $4.44 earnings/share and $40.79 billion, respectively, expected. Compared to the same quarter of last year, revenue climbed 8.1% from the $38.05 billion reported.

However, Home Depot’s same-store sales came in slightly below expectations, posting a modest 4.5% growth, as the company skipped a period a year earlier when customers rushed to its stores to buy paint, wood, gardening supplies and other materials for home remodeling projects. Analysts were looking for a 5% increase. US same-store sales gained 3.4% in the quarter, compared to the 25% surge in the year-ago period.

The retail recently added HD Supply – a distributor of appliances, plumbing and electrical equipment.

Home Depot didn’t provide a full-year outlook citing uncertainty around the COVID-19 pandemic, but analysts believe that inflation could be one-factor boosting sales.

Since the beginning of the year, Home Depot share price went up 26%.

 

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.