Impressive Q4 earnings for Amazon

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:26, 04 February 2022

The retail behemoth impressed markets with Q4 2021 earnings figures

Amazon revealed earnings per share of $5.80, which single-handedly beat the $3.57 expected. Revenue came short of the $137.6 billion mark, at $137.4 billion, marking a 9.4% increase. Also, it was Amazon’s single-digit growth since 2017.

For the first time, Amazon recorded revenue from its fast-growing advertising business. The segment jumped 32% year-over-year to $9.7 billion. Despite being a tangential business for Amazon, it was the third most successful in the US market, behind Google and Facebook.

The cloud computing business was also impressive. Amazon Web Services brought in $17.78 billion in revenue, marking a 40% increase and topping analysts’ estimates.

In the quarter, Amazon raised the price of Prime membership for the first time in four years. The price change will be implemented for new members on February 18 and current members after March 25.

The company expects sales to be as high as $117 billion for the March quarter.

At the moment of writing, Amazon’s stock price was trading more than 12% higher.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.