Impressive quarterly figures for Tesla

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:50, 29 April 2021

Record net income for Tesla in Q1 2021

One of the largest electric carmakers in the world, Tesla reported first-quarter results after the bell on Monday. According to the figures, the company topped every expectation.

 For Q1, Tesla revealed an EPS of 93 cents on revenues of $10.39 billion. The market was looking for earnings per share of 79 cents and revenues of $10.29 billion. This quarter’s revenue numbers came in 74% higher than what Tesla reported a year ago.

The company’s net profit reached a quarterly record of $438 million. Moreover, it recorded a $101 million favourable impact from sales of bitcoin during the quarter.

During the earnings call, Tesla’s CEO Elon Musk stated that the EV business delivered 184,800 Model 3 and Model Y cars, beating expectations, and setting a record. Moreover, he said that the new version of the Model S sedan would start being delivered to customers beginning May 2021.

For the future, Tesla expects its delivery to grow more than 50% in 2021, which implies a minimum delivery of approximately 750,000 vehicles this year.

At the moment of writing, during the pre-market session, Tesla stock price is trading 2.42% lower.

Keep up with companies that have earnings reports this week here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.