Inflation, Inflation, Inflation - Wednesday Review, June 9

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:03, 10 June 2021

Inflation reports kept investors on their toes

The US

Wall Street ended in the red as investors awaited inflation data for clues on when the US Federal Reserve could tighten its dovish monetary policy. USA30 fell 0.44%, and USA500 traded 0.18% lower. TECH100 dropped 0.09%.

Crude oil ended 0.1% lower at $69.96 a barrel.

Gold was down 0.07% to $1,893.10 a troy ounce.

The Dollar Index traded 0.07% higher at 90.135.

 

Asia and Australia

On the Asian front, markets were mainly lower. Investors focused on the mixed inflation data from China while waiting for updates from the US also on inflation later this week.

HongKong45 inched up 0.01%.

Japan225 was down 0.25%.

Down under, Australia200 traded 0.09% lower.

 

Europe

Markets closed the day mixedly with investors being cautious ahead of a policy decision from the European Central Bank and a US inflation reading later this week. Europe50 closed 0.1% higher, while Germany30 fell 0.4%. France40 rose 0.2%.

Brent oil remained unchanged at $72.22 a barrel.

EUR/USD was up 0.07% to 1.2179.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.