Inflation worries continue to keep investors on their toes - Wednesday Review, May 12

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:36, 13 May 2021

European stocks edged higher amid earnings reports and economic data

The US

Wall Street continued to lose steam as inflation data fueled concerns on whether or not the FED will raise the interest rates sooner than anticipated. USA30 fell 1.99%, while USA500 lost 2.14%, marking its most significant one-day percentage drop since February. TECH100 closed 2.67% lower.

Crude oil traded 0.9% higher at $65.85 per barrel.

Gold fell 0.1% to $1,834.35 an ounce.

 

Asia and Australia

Markets traded mainly lower, close to one-month lows, as investors remained concerned about the impact of rising inflation on the global economic recovery.

Japan225 fell 0.72%.

HongKong45 was up 0.28%.

Down under, Australia200 edged 0.71% lower, as the country’s 10-year bond surged after the government handed down a large spending budget to boost the economic recovery.

 

Europe

Stocks traded higher, with the British index outperforming after better-than-expect growth data in March. Moreover, earnings in the banking and retail sectors added momentum. Germany30 and France40 each traded 0.1% higher. UK100 climbed 0.6%.

Brent oil rose 0.9% to $69.11 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2138 after it lost 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.