Lyft’s Q1 figures point to a post-pandemic recovery

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:26, 05 May 2021

One of Uber’s main competitors – Lyft – took the market by surprise with better-than-expected first-quarter 2021 results

The ride-hailing company reported a loss-per-share of 35 cents, lower than what the market expected – 53 cents. Revenue figures also came ahead of the $558.7 million consensus, at $609 million. At the same time, the number of active riders rose significantly in the quarter, reaching 13.49 million.

Lyft’s results came after last week it sold its self-driving car unit to Woven Planet – a Toyota subsidiary – for $550 million in cash to advance its profitability timeline.

For the second quarter of 2021, Lyft expects its revenue to reach a high of $700 million, which could mark a 15% increase quarter over quarter. But as time passes and people are returning to work, the company is facing a growing need for more drivers, believing that the supply and demand issue could last until the third quarter.

After the news hit the wires, Lyft stock price traded 7% higher.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.