March jobs report falls short of the mark

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:39, 01 April 2022

1648821372.png
Amid inflation and worries about a looming recession, the US economy added fewer jobs than expected

The Bureau of Labor Statistics released the March non-farm payrolls, which came in at 431,000; economists were looking for 492,000 new jobs. Last month, the US non-farm payrolls rose by 678,000 compared to the 407,000 expected.

At the same time, the unemployment rate was 3.6%.

Leisure and hospitality led to job creation with a gain of 112,000. Professional and business services accounted for 102,000 of the totals, while retail was up 49,000 and manufacturing added 38,000. Financial activities gained the least – 16,000 new jobs.

Even though hiring on the top line has been strong, there's still a gap of about 5 million job openings as opposed to the number of available workers.

Now, markets expect rate increases at each of the six remaining Fed meetings this year. It is likely to start with a half-percentage-point move in May and continue to total 2.5 percentage points before the end of the year.

The markets barely reacted to the news, with the Dollar Index up 0.2%, trading at 98.537.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.