Markets await the Jackson Hole Symposium - Wednesday Review, August 25

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:28, 26 August 2021

Oil prices remained high thanks to China’s stamping out its latest COVID-19 outbreak and easing fuel demand concerns

The US

Wall Street gained ground, with chipmakers and financials helping indices to close at record highs. Investors were looking for the upcoming Jackson Hole Symposium. USA30 rose 0.11%, and USA500 gained 0.22%. TECH100 added 0.15%.

Crude oil traded 0.1% lower at $67.52 a barrel.

Gold fell 0.8% to $1,794.35 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets were up, thanks to the US’ counterparts rally, which recorded a solid end to the previous session. Japan225 was up 0.36%.

HongKong45 gained 0.66%.

Down under, Australia200 traded 0.28% higher.

 

Europe

Stocks ended higher, with the German market trading largely flat after releasing a disappointing business sentiment gauge. France40 rose 0.2%, and UK100 gained 0.1%.

Brent oil fell 0.1% to $70.36 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1740 after it lost 0.1%.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.