Markets can’t catch a break amid Fed minutes, and disappointing economic data - Wednesday Review, May 19

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:01, 20 May 2021

European stocks ended lower, dragged by the US selloff

The US

Wall Street ended lower after Fed’s Meeting Minutes showed that the US economy is still far from the central bank’s goals USA30 fell 0.48%, while USA500 lost 0.29%. TECH100 dropped 0.03%.

Crude oil traded 1.4% lower at $64.61 per barrel.

Gold rose 0.1% to $1,869.05 per ounce.

 

Asia and Australia

Japan225 settled up 2.09% as investors shrugged off disappointing GDP data.

HongKong45 traded 1.42% higher, boosted by gains in the energy and telecom sectors.

Down under, Australia200 finished 0.60% up, after the heavyweight mining and energy sector stocks traded higher.

 

Europe

Stocks traded lower following the late selloff reported on Wall Street. Germany30 traded 1.1% lower, while France40 fell 0.9%. UK100 dropped 1%.

Brent oil fell 1.3% to $67.86 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2224 after it went up 0.1%.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.