Markets left behind last week’s sharp declines - Monday Review, August 23

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:02, 24 August 2021

After last week’s selloff, confidence remains brittle

The US

Wall Street rallied as investor sentiment was boosted by full FDA approval of a COVID-19 vaccine. Moreover, traders looked forward to the Jackson Hole Symposium expected later this week. USA30 rose 0.61%, while USA500 gained 0.85%. TECH100 added 1.55%, closing at an all-time high.

Crude oil traded 2% higher at $63.38 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1.787.80 per ounce.

 

Asia and Australia

Stocks were up as investors bargain-hunted after the previous week’s selloff.

HongKong45 traded 1.27% higher, as China was looking to continue its regulatory tightening across sectors. Investors were monitoring the impact on Chinese and Hong Kong shares, which lost more than $560 billion in the previous week alone.

Japan225 jumped 1.38%.

Down under, Australia200 edged up 0.12%.

 

Europe

Markets traded higher, boosted by bargain-hunting after last week’s sharp decline. Still, the European economic data points to a slowing global recovery. Germany30 went up 0.1%, and France40 rose 0.6%. UK100 climbed 0.3%.

Brent oil rose 2% to $66.04 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1710 after it gained 0.1%.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.