Markets mixed amid elevated inflation - Monday Review, September 13

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:12, 14 September 2021

1631610664.jpg
Raised ECB forecasts pushed European stocks higher

The US

Wall Street closed the day mixedly as investors focused on potential corporate tax hikes and upcoming economic data. USA30 rose 0.76%, while TECH100 dropped 0.07%. USA500 closed 0.23% higher, breaking a five-day losing streak.

Oil traded 0.8% higher at $70.27 a barrel.

Gold fell 0.1% to $1,791.05 per ounce.

 

Asia and Australia

On Monday, stocks were mainly lower, with traders focusing on the risk of slower economic recovery from COVID-19 amid elevated inflation.

Japan225 was down 0.21%.

HongKong45 slid 1.80%.

Down under, Australia200 was up 0.31%.

 

Europe

Markets ended higher, with investors buying into the idea of a strong economic recovery in the region following last week’s ECB policy decision. Germany30 traded 0.7% higher. France40 and UK100 each climbed 0.5%.

Brent oil rose 0.7% to $73.45 per barrel.

EUR/USD lost 0.3% trading at 1.1778.

Sources: investing.com, reuters.com                              

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.