Morrisons to be acquired by Fortress Investment Group

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:20, 05 July 2021

One of the largest UK supermarket chains will be purchased by SoftBank owned Fortress Investment Group

Upon the deal, Morrisons – Britain's fourth-largest supermarket chain – will be valued at $8.7 billion. Fortress Investment Group topped a rival offer from a US private equity firm. The company is making more than half of the fresh food it sells.

Fortress - a global investment manager - has approximately $53 billion in assets under management as of March. Moreover, it is an independently operated subsidiary of Japan's SoftBank Group Corp. The company's offer to Morrisons represents a premium of 42% to the latter's closing share price of 178 pence on June 18. On Friday, July 2, the stock closed at 243 pence.

"We have looked very carefully at Fortress' approach, their plans for the business and their overall suitability as an owner of a unique British food-maker and shopkeeper with over 110,000 colleagues and an important role in British food production and farming," Morrisons Chairman Andrew Higginson stated.

Despite Morrisons' enthusiasm, Britain's opposition Labour Party called for scrutiny from the government. Seema Malhotra, the Party's spokeswoman on business, stated: "Ministers must urgently work with Morrisons and the consortium to ensure that crucial commitments to protect the workforce and the pension scheme are legally binding and met."

At the moment of writing, Morrisons stock price is trading 11.13% higher at £266.50.

Sources: reuters.com, yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.