Netflix misses earnings expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:02, 21 July 2021

One of the world’s largest subscription-based streaming services posted mixed Q2 2021 earnings

Netflix reported earnings that missed on the bottom line but with a slightly higher-than-expected revenue. According to data from Refinitv, the company reported an EPS of $2.97 vs $3.16 expected. At the same time, revenues came in at $7.34 billion, topping the $7.32 billion touted, adding 1.54 million paid net subscribers on a global level. The market was looking for 1.19 million additions but finished the quarter with over 209 million paid memberships.

For the third quarter, Netflix is looking for 3.5 million net adds, lower than the 5.46 million anticipated by analysts. The optimism comes from Netflix’s new slate of content, as much of it has been pushed back into the second half of 2021 and next year. Moreover, the company confirmed the rumors to push into the gaming space, adding it as a new content category. Potential games will be included on Netflix subscriptions at no additional cost.

Following the news, Netflix stock price was up almost 1%.

 

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.