New five-month high for Bitcoin

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:05, 12 October 2021

1634033045.jpg
Bitcoin price bounces back. The cryptos’ utility debate continues between bulls and bears

Bitcoin was up 2%, trading at $57,207, driven by the enthusiasm among traders amid news that the US lawmakers won’t ban cryptos.

The recent rally was driven by a couple of events that took place in the past week. Tuesday, October 5, the US Bank – the fifth largest retail bank in the country, revealed that its cryptocurrency custody service is available to fund managers. Also, on Tuesday, AMC Entertainment CEO Adam Aron tweeted that AMC theatres will start accepting dogecoin, along with other cryptos – bitcoin, Ether, Litecoin, bitcoin cash - as payment for gift cards.

Moreover, Bloomberg reported that the Biden Administration was considering an executive order that would direct federal agencies to study and offer recommendations on the crypto market. The order would clarify the responsibilities of agencies such as the Treasury Department, the Commerce Department, the National Science Foundation and national securities agencies.

Despite the positive measures favoring cryptos, the opinions are still divided. The bears point out that few consumers and companies will want to work with such unstable currency and that bitcoin proved to be a vehicle for speculation.

On the other hand, bulls note that the digital asset is a hedge against inflation and a store of value, protecting investors against declines in other markets.

Bitcoin added 27% in the past month, but it is still below the $64,863 exchange rate reported in April.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.