New low for the US unemployment claims

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:46, 15 June 2021

The US initial filings for unemployment reached a new low last week

The US Department of Labor released its weekly report on jobless claims, and the figures came in not as expected. Last week, 376,000 people filed for unemployment for the first time, topping the 370,000 forecasted. Despite surpassing the market consensus, the latest figures marked the sixth straight week when they fell to a new pandemic-era low.

However, the pent-up demand set in motion by the resumption of business operations is straining the supply chain and fans inflation pressures. Still, more than half of the States adult population has been vaccinated, allowing a broader economic re-engagement.

In a separate report, the Department of Labor revealed that the consumer price index increased 0.6% last month after a 0.8% posted in April – the most significant gain since June 2009.

The market reacted positively to the latest reports, with USA30 and USA500 climbing 0.72% and 0.68%, respectively. TECH100 edged up 0.76%, while the Dollar Index is trading 0.05% lower at 90.062.

Sources: forexfactory.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.