New pandemic-era low for jobless claims

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:05, 19 August 2021

1629382220.png
First time filings for unemployment were a surprise for the markets

According to data from the US Department of Labor, 348,000 people filed for unemployment insurance last week, reaching a new pandemic-era low. The last time claims came in so low was March 14, 2020, just before the COVID-19 pandemic hit causing the economy to spiral into the deepest but briefest recession on record. For last week, markets were looking for 362,000 filings.

The latest unemployment figures reported a decline of 29,000 filings from the previous week.

Claims have been coming in lower, as employers are hanging on to their workers amid labor shortage as vaccinations allow the economy to reopen. More than half of the population has been fully immunized against coronavirus.

Even though the Delta COVID-19 variant is spreading fast, analysts do not expect large-scale business shutdowns.

Despite the promising figures, the American indices retreated as the markets expect the Federal Reserve to start asset tapering this year. USA500 and TECH100 lost 0.7% and 0.6%, respectively. USA30 shed 0.9%.

 

Sources: cnbc.com, forexfactory.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.