News about the imminent Fed tapering pushed markets lower - Thursday Review, August 19

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:58, 20 August 2021

Oil fell to the lowest levels since May

The US

Wall Street ended the day in a mixed manner, with defensive and tech-heavy stocks regaining ground after two days of losses. Moreover, the rising COVID-19 cases worldwide and the prospect of a looming Federal Reserve taper threw cold water on risk appetites. USA30 fell 0.19%, while USA500 climbed 0.13%. TECH100 added 0.11%.

Crude oil fell 2.6% to $63.50 a barrel.

Gold traded at $1,783.50 per ounce after it fell 0.1%.

The Dollar Index rose 0.46% to 93.566.

 

Asia and Australia

Stocks were mostly down, after the US Federal Reserve hinted that asset tapering could begin as soon as this year.

Japan225 was down 0.66%.

HongKong45 slid 1.40%.

Down under, Australia200 fell 0.67%, despite economic data showed employment figures were better than-expected in July. The unemployment rate fell to 4.6% for the same month.

 

Europe

Stocks traded significantly lower, due to Fed’s announcement on tapering its bond-buying program this year, even though the world economy loses momentum. Germany30 slipped 1.5%, and France40 fell 2.3%. UK100 dropped 1.8%.

Brent oil traded 2.6% lower at $66.45 per barrel.

EUR/USD traded 0.2% lower at 1.1683.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.