Nio’s deliveries fell due to chip shortage

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:42, 01 June 2021

The global chip shortage continues to have an impact on businesses. The Chinese electric car company is the latest to report the shortage’s impact

Nio – Tesla’s Chinese competitor – revealed that deliveries slide in May as they deal with a semiconductor shortage. Last month, the company delivered 6,711 vehicles, marking a 95.3% increase year-on-year but a 5% decrease from April’s figures. As of May 31, a total of Nio’s three models – the ES8, ES6, and EC6 - reached 109,514 units.

“In May, the Company’s vehicle delivery was adversely impacted for several days due to the volatility of semiconductor supply and certain logistical adjustments,” Nio’s officials stated.

With respect to guidance, Nio reiterated the previous forecast of its delivery guidance of 21,000 – 22,000 vehicles in the second quarter of the year. “Based on the current production and delivery plan, the Company will be able to accelerate the delivery in June to make up for the delays from May,” continued the statement.

After the news, Nio stock price was up 2.8%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.