Nio tops earnings and revenue forecasts

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:59, 12 August 2021

The pioneer company in China’s premium electric vehicle market reported quarterly figures that came ahead of consensus

Nio, the Chinese start-up, posted a revenue surge of 127.2% year-on-year to hit 8.45 billion yuan, surpassing the 8.32 billion yuan forecasted. The carmaker revealed it delivered 21,896 vehicles in Q2, within its previously-stated range. On the other hand, the company reported a loss per share of 0.42 yuan, less than the 0.68-yuan loss previously touted. The figures came in narrower than the 1.15-yuan loss per share reported in the same period last year.  

For the third quarter, Nio expects its revenue to reach a high of 9.63 billion yuan, a 112.8% rise from the same quarter of 2020. Also, the company forecasts that it will deliver between 23,000 and 25,000 vehicles. Next year, Nio also gears up to deliver its first sedan – ET7, along with two other new products.

William Bin Li, Nio CEO, stated: “As the EV adoption begins to reach a tipping point worldwide, we believe it is imperative to speed up the launch of new products to provide more premium smart EV offerings with superior holistic services to the growing user base in the global market.”

Despite the promising outlook, Nio and other electric carmakers are facing headwinds because of the ongoing global chip shortage, which could affect production. The resurgence of COVID-19 cases in China could potentially harm sales.

After the report, Nio stock price rose more than 1%.

 

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.