Article Hero

Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine shows a robust immune response in kids

1632145511.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
20 tháng 9 2021
One of the most touted pharmaceutical duos since the pandemic started – Pfizer/BioNTech – released news about the immune response of their COVID-19 vaccine for 5–11-year-old volunteers

The two companies revealed the vaccine generated a robust immune response in their Phase II/III clinical trial. The latest results matched those observed in 16-to-25-year-olds. Albert Bourla, Pfizer Chief Executive, stated: "These trial results provide a strong foundation for seeking authorization of our vaccine for children 5 to 11 years old, and we plan to submit them to the FDA and other regulators with urgency."

Following the promising results, Pfizer/BioNTech are planning to ask for authorization as soon as possible for their vaccine to be administrated to children in that age range in the US, Europe, and elsewhere. A rapid approval could help mitigate a potential increase of cases in the fall, given that schools are starting to reopen nationwide.

The companies are looking forward to data on how the vaccine performs on children 2-to-5 years of age and six months to 2 years old as soon as Q4 2021.

Sources: barrons.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.