Positive quarter for Under Armour

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:43, 11 February 2022

1644590472.png
The sports apparel company reported Q4 2021 earnings and sales ahead of analysts' estimates

For the quarter ended December 31, Under Armour revealed an adjusted EPS of 14 cents, double than forecasted. The revenue also came higher than the $1.47 billion consensus, at $1.53 billion. It grew from $1.4 billion a year earlier. Within overall revenue, apparel was up 18%, footwear grew 17%, while accessories lost 27%, after a year earlier, accessories sales spike.

Last year, Under Armour revealed that it was changing its fiscal year-end date from December 31 to March 31. Following a three-month transition period from January 1, 2022, to March 31, Under Armour's next fiscal year will run from April 1 to March 31, 202.

The company forecasted sales to be up a mid-single-digit rate for the transition quarter, while earnings are seen between 2 cents – 3 cents per share. The sales outlook includes approx. ten percentage points of headwinds related to spring and summer order book reductions from ongoing supply chains constraints.

Despite the promising results, the market reacted negatively. At the moment of writing, Under Armour's stock price was trading 2.48% lower.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.