Promising Q1 results for Roblox as a public company

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:40, 11 May 2021

The gaming app for kids that gained popularity during the pandemic revealed its first earnings report since it became a publicly traded company in March

Roblox’s revenue was up 140% from a year ago, the figures coming in at $387 million. Still, it had a loss per share of 46 cents, more than 0.21 cents expected. The company’s net loss for Q1 was $134.2 million. 

Moreover, in the first quarter, its daily active users rose to 42.1 million, marking a 79% increase from last year. This led to a 98% increase of hours spent by users on the platform to 9.7 billion. Overall, it translated to $652.3 million in booking, up 161% year over year.

Roblox expects its revenue to reach a high of $145 million for the second quarter, up approximately 138% from April 2020.

After the news hit the wires, Roblox stock price gained 5%. Excluding its latest gain, the stock price fell 0.8% since the beginning of the year, while USA500 went up about 11.9%.

Find out more about Roblox IPO here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.